top of page

Elektroda za zavarivanje OERLIKON SUPERCORD 3.20X0350XCBOX

Pakovanje je od 4.5 kg.

 

Karakteristike:
Srednje obložena, rutilna MMA elektroda sa osobinom brzog izdvajanja šljake. Univerzalna, za zavarivanje u svim položajima, koristi se za lake građevinske radove i zavarivanje cevi. Pogodna za vertikalno na dole zavarivanje tankih ploča. Radi pri niskom naponu otvorenog kola, preporučuje se za zavarivanje tačku po tačku. Odlično odvajanje šljake i izgled varnog metala. Efikasnost 100%.

 

Klasifikacija:
EN 2560-A E 42 0 R 12 E 6013 AWS A5.1

 

Rutilna elektroda koja se veoma lako zavari sa srednjim premazom i šljakom brzog očvršćavanja. Pogodno za vertikalno nadole zavarivanje na malim debljinama. Odličan izgled kabla. Takođe se preporučuje za tačkasto zavarivanje.

Prednosti proizvoda:

✔ Lako za zavarivanje
✔ Odličan izgled kabla
✔ Takođe se preporučuje za tačkasto zavarivanje

 

Elektrode – podela prema nameni

Prema nameni elektrode se dele na:

 

  • elektrode za zavarivanje – moraju da imaju određene kako zavarivačke, tako i mehaničke osobine. Dakle, moraju dati zavar koji će imati odgovarajuću čvrstinu, izduženje i žilavost, pri čemu tvrdoća zavarenog spoja treba da bude što manja.

  • elektrode za navarivanje – upotrebljavaju se za navarivanje delova izloženih habanju. Zbog toga je potrebna visoka tvrdoća zavara. Najčešće se u ovu svrhu upotrebljavaju elektrode sa bazičnim oblogama. Zavari nemaju visoko izduženje i žilavost.

  • elektrode za žlebljenje i rezanje – upotrebljavaju se pri reparacijama ili za popravku zavarenih spojeva. Sadrže više organskih materijala od celulozne.

 

Prema vrsti osnovnog materijala za koji su namenjene, elektrode se dele na:

  • elektrode za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika – ukoliko se zavaruju nelegirani čelici, elektrode mogu, u zavisnosti od kvaliteta zavara, imati bilo koji tip obloge. Prilikom zavarivanja niskolegiranih čelika, upotrebljavaju se elektrode uglavnom bazične obloge. Ove elektrode se upotrebljavaju za čelike koji su otporni na visoke temperature. Ovoj grupi pripadaju i elektrode namenjene za zavarivanje čelika otpornijih na atmosfersku i koroziju u morskoj vodi.

  • elektrode za zavarivanje visokolegiranih čelika – imaju oblogu bazičnog ili rutilnog tipa. Hemijski sastav metala dobijenog topljenjem tih elektroda, odgovara hemijskom sastavu žice upotrebljene za jezgro elektrode.

  • elektrode za zavarivanje sivog liva –za zavarivanje sivog liva upotrebljavaju se:

bazične elektrode sa jezgrom čiji čelik ima nizak sadržaj ugljenika. Čvrstoća spoja je visoka ali je česta pojava pukotina i onemogućena obrada

bazične elektrode koje sadrže oko trećinu bakra i oko dve trećine nikla – tzv. elektrode monel. Spoj se dobro obrađuje, ačvrstoća mu je zadovoljavajuća

nikl elektrode – jezgro od nikla. Obradivost i čvrstoća spoja su zadovoljavajuće

elektrode sa jezgrom od 50% gvožđa i 50% nikla. Obloga je bazična. Obradivost spoja je približna kao kod moneleletroda, dok je čvrstoća veća, pa se zato češće upotrebljavaju nego elektrode monel.

  • elektrode za zavarivanje obojenih metala – koriste se za zavarivanje aluminijuma i njegovih legura. Jezgro im je od aluminijuma i obloga na bazi soli halogenih elemenata (zbog otklanjanja oksida aluminijuma). Elektrode za zavarivanje bakra imaju oblogu i jezgro od bakre ili neke bakarne legure, što zavisi od osnovnog materijala.

 

 

 

Rutilne Elektrode 3.2 Oerlikon

2.630 RSD Regular Price
2.499 RSDSale Price
</