top of page

Politika privatnosti

Polazeći od načela zakonite, pravične i transparentne upotrebe podataka o ličnosti Korisnika,
te očuvanja prava na privatnost Korisnika u prikupljanju, korišćenju, čuvanju i zaštiti
podataka o ličnosti Korisnika i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik
RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) i Uredbom (EU)
2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu
na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive
95/46/EZ van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka), direktor „Agrovojvodina - Palanka doo Bačka Palanka “ iz Bačke Palanke, ul. II železničko nasellje 2 (u daljem tekstu: Agrovovjodina - Palanka doo), dana 01.01. 2020. godine donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA USLUGA

Član 1
Polje primene


Ovaj Pravilnik se primenjuje na sve podatke o ličnosti koje Agrovojvodina - Palanka doo prikupi o
Korisnicima usluga kroz bilo koji oblik komunikacije. Odredbe ovog Pravilnika primenjuju
se na svaku automatizovanu obradu, kao i na obradu sadržanu u zbirci podataka koja se ne
vodi automatizovano.

Član 2
Obaveza prikupljanja i korišćenje podataka o ličnosti


Obaveza prikupljanja i korišćenje podataka o ličnosti
Pružanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, ali predstavlja neophodan uslov da Agrovojvodina - Palanka doo svojim Korisnicima pruži usluge.
Agrovojvodina - Palanka doo  će koristiti lične podatke Korisnika samo na načine koji su saglasni sa svrhom zakoju su prikupljeni ili za koju je ovlašćenje dao Korisnik usluga u skladu sa zakonom, drugim
propisima, kao i standardima EU.
Agrovojvodina - Palanka doo  prikupljene podatke o ličnosti Korisnika usluga koristi u svrhu omogućavanja
pružanja usluga. Podaci o ličnosti se koriste radi vođenja evidencija o Korisnicima usluga vodeći računa o njihovom pravu na privatnost.
Podaci o ličnosti mogu da se koriste i radi obaveštavanja o novostima koje se odnose na
Agrovojvodina - Palanka doo , te ponudama koje Agrovojvodina - Palanka doo pruža Korisnicima usluga.
Agrovojvodina - Palanka doo  može prikupljene podatke o ličnosti poveriti nadležnim državnim organima na njihov zahtev u skladu sa zakonom, drugim propisima, kao i standardima EU.

 Agrovojvodina - Palanka doo prikupljene podatke o ličnosti Korisnika usluga ne može ustupiti, niti prodati
trećim licima, osim uz izričitu prethodnu pisanu saglasnost Korisnika usluga, sa izuzetkom opisanim u stavu pet ovog člana.

Član 3
Pristanak Korisnika usluga

Agrovojvodina - Palanka doo  prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika isključivo na osnovu njihovog
pisanog pristanka. Pre pružanja usluga Korisnik potpisuje Izjavu o prihvatanju korišćenja iobrade podataka o ličnosti na način i u svrhu utvrđenu ovim Pravilnikom.

Član 4
Vrste podataka o ličnosti

 

 • Agrovojvodina - Palanka doo  od Korisnika prikuplja i obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

 • 1) ime

 • 2) prezime

 • 3) datum rođenja

 • 4) pol

 • 5) JMBG ili drugi lični broj ukoliko se radi o stranom državljaninu

 • 6) adresa

 • 7) broj telefona

 • 8) e-mail adresa

 • 9) IP adresa svakog pojedinačnog pristupa internet sajtu https://proficutshop.rs/

 • uključujući i cookie podatke

 

Član 5
Odgovorno lice za zaštitu podataka

Agrovojvodina - Palanka doo  će u roku od 3 dana od usvajanja ovog Pravilnika posebnom odlukom imenovati odgovorno lice za zaštitu podataka.
Pri potpisivanju Izjave o prihvatanju korišćenja i obrade podataka o ličnosti Korisnik se
obaveštava o tome ko je odgovorno lice za zaštitu podataka, kao i o načinu njegovog
kontaktiranja.
Odgovorno lice za zaštitu podataka dužno je da se stara da se podaci o ličnosti Korisnika
koriste u skladu sa Pravilnikom, zakonom i važećim standardima EU.
Odgovorno lice za zaštitu podataka vrši i druge dužnosti utvrđene ovim Pravilnikom.

Član 6
Obraćanje odgovornom licu za zaštitu podataka

Korisnik usluga se obraća odgovornom licu za zaštitu podataka radi ostvarenja svih prava
utvrđenih ovim Pravilnikom, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i važećim standardima
EU. Obraćanje se vrši neposredno, putem pošte ili putem elektronske pošte. Odgovorno lice za
zaštitu podataka poseduje posebnu e-mail adresu koja će biti istaknuta na internet stranici
https://www.agrovojvodinashop.rs i o kojoj će svaki Korisnik usluga biti obavešten pri potpisivanju
Izjave o prihvatanju korišćenja i obrade podataka o ličnosti.

Član 7
Bezbednost podataka

Agrovojvodina - Palanka doo  primenjuje mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio
gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup podacima o ličnosti Korisnika.
U slučaju povrede bezbednosti podataka odgovorno lice za zaštitu podataka bez odlaganja
obaveštava Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i preduzima druge potrebne mere u cilju
umanjivanja povrede bezbednosti i dalje zaštite podataka o ličnosti.

Član 8
Pravo na opoziv pristanka i pravo na brisanje

Korisnik usluga ima pravo da u svakom trenutku opozove svoj pristanak za korišćenje i
obradu podataka o ličnosti bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre
povlačenja.
Pristanak se opoziva pisanim putem preko odgovornog lica za zaštitu podataka o ličnosti.
Korisnik usluga ima pravo da se njegovi podaci obrišu iz evidencije Agrovojvodina - Palanka doo  na njegov zahtev. Zahtev za brisanje podnosi se pisanim putem preko odgovornog lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Član 9
Pravo na ispravku

Korisnik usluga ima pravo da podaci o ličnosti koje je pružio budu tačni i kompletni.
Korisnik usluga ima pravo da se podaci o ličnosti koje je pružio bez odlaganja isprave
ukoliko su netačni. Korisnik usluga ima pravo da se podaci o njegovoj ličnosti dopune
ukoliko nisu kompletni.
Korisnik usluga koji želi da se njegovi podaci o ličnosti isprave ili dopune obraća se
odgovornom licu za zaštitu podataka koje bez odlaganja ispravlja ili dopunjava podatke koji
su prikupljeni od strane Agrovojvodina - Palanka doo .

Član 10
Prijava na Newsletter

Lice koje se na internet stranici https://agrovojvodinashop.rs prijavi za dobijanje informacija od
Agrovojvodina - Palanka doo  (Newsletter) prihvata da se njegova e-mail, IP adresa, i drugi podaci o ličnosti koriste u svrhe obaveštavanja o novostima koje se odnose na Agrovojvodina - Palanka doo , te ponudama koje pruža.
Pri prijavljivanju na Newsletter licu se pruža mogućnost da odluči da li prihvata da se
njegova e-mail, IP adresa i drugi podaci o lič nosti koriste na način naveden u stavu 1 ovogčlana.
Lice iz stava 1 ovog člana uživa sva prava propisana ovim Pravilnikom.
Pravila o prijavi na Newsletter shodno se primenjuju i na kontaktiranje Agrovojvodina - Palanka doo putem
kontakt forme na internet stranici.

Član 11
Pravo na zaštitu

Korisnik usluga ima pravo da se obrati Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu
podataka o ličnosti ukoliko smatra da se njegovi podaci ne obrađuju u skladu sa Zakonom o
zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilnikom.

Član 12
Završne odredbe

Na sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim Pravilnikom primenjuju se pozitivni propisi
Republike Srbije i važeći standardi EU u pogledu zaštite podataka o ličnosti.
Pravilnik će od dana donošenja biti dostupan na Internet stranici Agrovojvodina - Palanka doo. Kopija ovog
Pravilnika će biti pružena na uvid Korisniku usluga pri potpisivanju Izjave o prihvatanju
korišćenja i obrade podataka o ličnosti.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
U Bačkoj Palanci, 01.01. 2020. godine

bottom of page